สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกมอบเงินสนับสนุนจำนวน 15.5 ล้านบาท

 

                 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ สัตวแพทยสภา น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกและคณะกรรมการ ได้มอบเงินสนับสนุนแก่สัตวแพทยสภาเป็นจำนวนเงิน 15.5 ล้านบาท โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม นายกสัตวแพทยสภาเป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ เงินจำนวน 12 ล้านบาทนั้น เพื่อหาดอกผลสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษานิสิตนศ.สัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 จากทุกสถาบัน และเงินจำนวน 3.5 ล้านบาท เพื่อเข้ากองทุนขยายพื้นที่ทำการสำนักงานสัตวแพทยสภา ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้