สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ Room 1

  


-  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดย รศ.ดร.น.สพ.จิตรกมล  ธนศักดิ์


นายกสัตวแพทยสภาแสดงวิสัยทัศน์

-ผลการดำเนินงานของสัตวแพทยสภา โดย เลขาธิการฯ และเหรัญญิกฯ  
ดาวน์โหลดเอกสารงานประชุมใหญ่64-สัตวแพทยสภา.pdf , ดาวน์โหลดเอกสารงานประชุมใหญ่64-การเงิน.pdf
-วีดิทัศน์ เรื่อง “สัตวแพทยสภาให้อะไรแก่คุณมากกว่าที่คิด”    
-การบรรยายเรื่อง “สัตวแพทยสภาให้อะไรแก่คุณมากกว่าที่คิด” จาก 7 เสาหลัก  
- คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสารงานประชุมใหญ่64-อนุมาตรฐาน.pdf
- ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
- ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสารงานประชุมใหญ่64-ศูนย์ CE.pdf
- วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย
- คณะอนุกรรมการด้านการต่างประเทศ ดาวน์โหลดเอกสารงานประชุมใหญ่64-อนุกรรมการต่างประเทศ.pdf
- จรรยาบรรณวิชาชีพการสัตวแพทย์
- สำนักงานสัตวแพทยสภา    

 
เสวนาโหนกระแส  Day One Competency :ฝันที่เป็นจริง?

ผู้ร่วมเสวนา  : ศ.น.สพ.ดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินฯ 

                  ผศ.สพ.ญ.ดร.สุวิชา เกษมสุวรรณ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                  น.ส.สุทธิดา พรหมณี นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตัวแทนนักศึกษา

                  สพ.ญ.นภัส รุ่งเรืองสรการ ตัวแทนบัณฑิตสัตวแพทย์จบใหม่

                  น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

 ผู้ดำเนินการเสวนา: รศ.ดร.น.สพ.จิตรกมล  ธนศักดิ์    

 2021-10-28