สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ Room 2

การเสวนา เรื่อง โอกาสวิชาชีพการสัตวแพทย์กับการทำงานในต่างประเทศ

          น.สพ.ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์
          สพ.ญ.ดร.วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์
          สพ.ญ.ดร. ดรุณี ทันตสุวรรณ
          น.สพ.คมศิลป์  สหตระกูล
          Dr. Rossalin Yonpiam

 

 

  

ผู้ดำเนินการเสวนา:
       ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม
       
สพ.ญ.ศุภิสรา วงศ์สุทธาวาส

 

 

การเสวนา เรื่อง เสวนา Veterinary workforce planning 

     ผู้แทนกรมปศุสัตว์: น.สพ.ดร.ศิษฏ์ เปรมัษเฐียร
     ผู้แทนสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกแห่งประเทศไทย: นายสัตวแพทย์ ดร.ดำเนิน  เสาะสืบงาม
     ผู้แทนสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย: ผศ.ดร.นายสัตวแพทย์ดุสิต  เลาหสินณรงค์
     ผู้แทนสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT): 
          รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง
          ดร.คเชนทร์ วงศ์สถาพรชัย (FAO) และ สพ.ญ ดร. เพ็ญนภา มัธยมพงศ์ (OIE) 


 

ผู้ดำเนินการเสวนา:  รศ.น.สพ.ดร.ธีระ  รักความสุข นายกสัตวแพทยสภา

 

การเสวนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริบาลการสัตวแพทย์ทางไกล (veterinary telemedicine)

 

1 น.สพ.สิทธิพร อนันต์จินดา กรมปศุสัตว์
2. น.สพ.สักกายธาร์ม เต็มวุฒิโรจน์ กรมปศุสัตว์

 

3. ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์  สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

 

ผู้ดำเนินการเสวนา: น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล 

 

 

 

2021-10-29