สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ Room 3

หลักสูตร วว. กับเส้นทางพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์
ศ.กิตติคุณ น.สพ.ดร.มาริษศักร์ กัลล์ประวิทธ์ ศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี  ฉัตรดรงค์ 
การเสวนา เรื่อง แลกเปลี่ยนความเห็นกับ American/European/Asian Board of Veterinary Specialties  

ผศ.สพ.ญ.ดร.นลินี ตันติวนิช:  Asian Board in Ophthalmology 

สพ.ญ.องค์อร ประสานพานิช: American Board in Preventive Medicine 

อ.ดร.สพ.ญ.รมณียา  ลีลาอาภรณ์: Small Animal Internal Medicine Internship Program, Tufts University ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์ : ผู้ดำเนินการเสวนาและแนะนำระบบการเรียน European Board in Internal Medicine

 

 

 ประชุมสถาบันหลักและสถาบันสมทบ น.สพ.นวพูน จำปานิล

 

วิธีการยื่นขอหน่วยกิตและกิจกรรมฯ พิธีมอบรางวัลสถาบันยอดเยี่ยมและรางวัลผู้สะสมหน่วยกิตสูงที่สุด น.สพ.นวพูน จำปานิล

 

 

 

2021-10-29